Program

Nasz program zawiera szereg proponowanych rozwiązań, które naszym zdaniem poprawią jakość życia mieszkańców Rzeszowa i przyczynią się do jego dynamicznego rozwoju. Skupiliśmy się na kilku kluczowych obszarach, które wpłyną m.in. na bezpieczeństwo, usprawnią miejską komunikację, rozwiążą problem z planem zagospodarowania przestrzennego, a także pokażą, w którym kierunku planujemy prowadzić politykę lokalną. Cały program jest podzielony na kilka sekcji, które ułatwią zapoznanie się z jego treścią. Wiele z poniższych propozycji jest uzależnionych od stanu miejskich finansów, natomiast od początku kadencji będziemy dążyć do optymalizacji budżetu, szukania oszczędności i ograniczenia zbędnych wydatków, aby docelowo móc zrealizować przedstawione postulaty.

Według rankingu miast przeprowadzonego przez tygodnik Polityka i AGH w Krakowie, Rzeszów zajmuje wysoką 5. pozycję. Wyprzedza nas tylko Poznań, Warszawa, Kraków i Sopot. Są kategorie, w których radzimy sobie znakomicie i jesteśmy wzorem dla innych, ale są też takie, które wymagają pewnych poprawek. Poniżej wykresy ze strony z rankingiem.

POLITYKA MIEJSKA

Jawność i przejrzystość funkcjonowania władz lokalnych
Chcemy, aby wszystkie umowy zawierane przez miasto były jawne. Stworzymy rejestr takich umów, aby mieszkańcy dokładnie wiedzieli jaka jest struktura wydatków z budżetu miasta. Będzie temu służyła regularna publikacja map wydatków. Wprowadzimy jawne, przejrzyste konkursy na stanowiska urzędnicze oraz na wyższe stanowiska w spółkach miejskich. Mamy do tego prawo jako mieszkańcy – podatnicy, z których to pieniędzy jest wynagradzany cały aparat administracyjno-urzędniczy.

Zrównoważony budżet i zakaz zadłużania samorządów
Sukcesywnie będziemy dążyć do zrównoważonego budżetu, tak aby nasze dzieci i wnuki nie musiały spłacać kredytów, które my zaciągamy. Zwiększymy starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
Będziemy uchwalać racjonalny budżet bez niepotrzebnych i nieprzemyślanych wydatków. Postaramy się zwiększyć kwoty w budżecie obywatelskim.

Transmisja wideo z obrad Rady Miasta
Po zakończeniu obrad, każdy materiał wideo trafi na stronę urzędu miasta, aby Mieszkańcy mieli pełny i nieograniczony wgląd w pracę Rady Miasta.

Zwiększenie roli Rady Miasta i zacieśnienie współpracy na linii Prezydent – Radni
Dla nas nie ma znaczenia przynależność partyjna. Dobro Rzeszowa i jego mieszkańców jest sprawą priorytetową, dlatego będziemy dążyć do porozumienia ponad podziałami. Zostanie stworzona specjalna platforma internetowa, na której Radni z wszystkich klubów będą mogli prezentować mieszkańcom swoje stanowisko w sprawie poszczególnych uchwał w postaci materiałów wideo, opracowań tekstowych i graficznych. Dostęp do materiałów będzie z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. W kwestiach spornych, a jednocześnie istotnych dla mieszkańców, rzeszowianie będą mogli zagłosować za wybranym rozwiązaniem. W ten sposób radni będą na bieżąco znali wolę mieszkańców miasta i głosować zgodnie z ich oczekiwaniami.

Zwiększenie roli Rad Osiedli i współpraca z organizacjami pozarządowymi
Pragniemy wprowadzić kwartalne spotkania z Radnymi Osiedli, aby sprawy mieszkańców nie pozostawały bez reakcji ze strony Ratusza. Rzeszowskie fundacje i stowarzyszenia będą pełnić funkcję ekspercką i doradczą.

Wieloletni plan zagospodarowania przestrzennego
Miasto powinno przedstawić ogólny plan zagospodarowania przestrzennego na minimum kilka lat do przodu, z którego mieszkańcy dowiedzą się, gdzie w mieście może powstać wysokie budownictwo, a w których częściach miasta jest to całkowicie niemożliwe. Plan powinien zostać przygotowany przez urbanistów, z uwzględnieniem opinii społecznej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

 

BEZPIECZEŃSTWO

– Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
Wyposażenie systemu w nowe kamery wysokiej rozdzielczości wraz z mikrofonem reagującym na wzywanie pomocy. Takie rozwiązanie z powodzeniem działa w miastach w USA. System wyłapuje okrzyki: RATUNKU, POMOCY, POLICJA i każde inne, które można ustawić (również w innych językach), dzięki czemu system natychmiast alarmuje operatora monitoringu i wysyła odpowiednie służby ratunkowe. Rozszerzenie zakresu monitoringu o tereny nad Wisłokiem, a w szczególności Olszynki, Bulwary, okolice Lisiej Góry, następnie na rzeszowskich osiedlach, a docelowo w całym mieście.

Doświetlenie miasta
Wyposażenie miasta w solarne lampy uliczne LED z wiatrakiem. Rozwiązanie tanie, oszczędne w eksploatacji i może dodatkowo zasilać kamery do monitoringu.

– Defibrylatory AED w kluczowych miejscach
Wyposażenie instytucji publicznych (szkoły, sklepy, kościoły, urzędy, kina, przystanki autobusowe, itp.) w Automatyczne Defibrylatory AED, a także organizacja szkoleń z zakresu obsługi reanimacji AED.

Drugie ujęcie wody pitnej w Rzeszowie
Zadbamy o nieprzerwany dostęp do drugiego ujęcia wody pitnej w sytuacjach kryzysowych.

POLITYKA SPOŁECZNA

– Budowa żłobków i przedszkoli
Adekwatnie według potrzeb i na podstawie konsultacji. Zwłaszcza na terenach przyłączonych ostatnio do Rzeszowa.

Likwidacja barier architektonicznych
Zinwentaryzujemy obiekty użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych i z dziećmi w wózkach. Usprawnimy poruszanie się w nich ze względu na ich potrzeby. Każdy będzie mógł zgłosić miejsce wymagające weryfikacji poprzez aplikację mobilną i telefonicznie.

Rzeszów dla Seniorów
Aktualna oferta dla osób starszych jest niewystarczająca. Proponujemy aktywizację Miejskich Domów Kultury, w których w ciągu dnia odbywałyby się zajęcia dla osób w wieku senioralnym (kluby Seniora), a w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci wracają ze szkół, osiedlowe domy kultury stawałyby się centrum aktywności pozaszkolnej. Jednocześnie chcielibyśmy wprowadzić innowacyjne połączenie najstarszych i najmłodszych mieszkańców naszego miasta, poprzez np. wspólne zajęcia, na których seniorzy mogliby opowiadać ciekawe historie ze swojego życia i historii miasta wraz z prezentacją zdjęć.

Miasto przyjazne zwierzętom
Rzeszów powiększa się każdego roku. Z tego powodu przybywa też bezpańskich zwierząt. Jedno schronisko w tak dużym mieście to zdecydowanie za mało. Planujemy wybudować przynajmniej jeszcze jedno schronisko dla zwierząt ze środków, które zaoszczędzimy w budżecie. Jesteśmy zwolennikami wspierania organizacji, które pomagają zwierzętom. Miasto powinno dofinansowywać ich działalność, a przynajmniej otoczyć zwierzaki finansowaną z miejskiego budżetu pomocą weterynaryjną i bezpłatną sterylizacją, jak to ma miejsce w Warszawie.

EDUKACJA

Rzeszów powinien być stolicą nowoczesnej oświaty i nowoczesnego wychowania dzieci i młodzieży. Prezentowane poniżej propozycje, uczynią rzeszowskie szkoły i przedszkola lepszymi, poprawią komfort nauki dzieciom, a rodzicom dadzą poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że miejsce, w którym ich podopieczni spędzają większą część dnia jest przyjazne, dostosowane do osób z różnymi potrzebami.

Zwiększenie nakładów na wyposażenie szkół w nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK)
Sprawa fundamentalna, ponieważ to w szkole dziecko ma się nauczyć posługiwać nowoczesnym sprzętem, poznać tajniki programowania, nauczyć myśleć w sposób taki, by z łatwością móc poruszać się w dzisiejszym świecie. Ważna jest również ciągła edukacja nauczycieli i zachęcanie ich do posługiwania się nowymi technologiami w nauczaniu poprzez praktyczne warsztaty ze specjalistami, a nie tylko suche szkolenia. Z naszych obserwacji wynika, iż mimo tego, że w szkole znajduje się już nowoczesny sprzęt to nauczyciele nie zostali odpowiednio przeszkoleni z możliwości zakupionego sprzętu. Często np. monitory interaktywne wykorzystywane są jak zwykłe telewizory. Fundusze szkoleniowe należy wykorzystywać racjonalnie i zachęcać nauczycieli do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Publiczne przedszkola dostępne przez cały rok
Otwarcie przedszkoli 12 miesięcy w roku, bez rekrutacji elektronicznej na dyżury wakacyjne. Każde dziecko ma prawo do opieki w macierzystym przedszkolu przez cały rok, z ewentualną przerwą eksploatacyjną niezbędną do przeprowadzenia koniecznych remontów.

Posiłki w przedszkolu i szkołach podstawowych pod nadzorem dietetyka
Rodzice przywiązują coraz większą wagę do właściwego żywienia dzieci. Zdrowa żywność i zdrowe odżywianie powinny być regułą także w przedszkolach i szkołach. Teraz tak nie jest. Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji aktualnie przedszkola prowadzą diety żywieniowe (bez uwzględnienia nietolerancji samej laktozy) na podstawie pisemnych zaleceń lekarza specjalisty dla minimum 20 dzieci (0,5 etatu). Analogicznych regulacji nie ma w szkołach. Widząc znaczenie tej sprawy deklarujemy wprowadzenie zasady, iż wszystkie posiłki wydawane w szkołach i przedszkolach będą przygotowywane pod kontrolą dietetyków.

Odbudowa i wyposażenie techników i szkół branżowych
Będziemy konsekwentnie dążyć do odbudowy i wyposażenia techników i szkół branżowych. Wyposażmy te placówki w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne. Stwórzmy nowoczesne hale, warsztaty i stanowiska pracy. Sprawmy by Rzeszów stał się stolicą nowoczesnej oświaty i nowoczesnego wychowania dzieci i młodzieży.

Woda w każdej szkole
Chociaż może to się wydawać drobnostką, z konsultacji z mieszkańcami wynika, że w rzeszowskich szkołach brakuje dostępu do bezpłatnej, filtrowanej wody pitnej dla dzieci. Proponujemy w każdej szkole montaż dystrybutora wody, natomiast miasto będzie finansowało serwisowanie urządzenia i koszty wymiany filtrów.

Centrum Edukacji Ekologicznej
Chcielibyśmy stworzyć takie miejsce na Bulwarach lub Lisiej Górze. Byłoby to miejsce edukacyjne, gdzie mogłyby odbywać się lekcje z przyrody i biologii dla dzieci z rzeszowskich i okolicznych szkół, wsparte nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności
Korzystne warunki lokalowe dla organizacji działających dla dobra lokalnej społeczności.
Stworzenie wspólnego zespołu o charakterze inicjatywnym i doradczym.

Zadaszenia dla placów zabaw i miejsc szczególnie odwiedzanych przez dzieci
Z każdym rokiem w Rzeszowie przybywa placów zabaw, gdzie rodzice mogą spędzić czas ze swoimi pociechami. Niestety w sezonie letnim, przy dużym nasłonecznieniu i wysokich temperaturach place te pustoszeją. Proponujemy tanie rozwiązanie w formie wytrzymałych i przepuszczających powietrze osłon przeciwsłonecznych.

SMART CITY

Usprawnienie komunikacji miejskiej, poprzez wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań. Sterowanie ruchem w mieście i analiza wolnych miejsc parkingowych przy wykorzystaniu kamer miejskiego monitoringu. Rozwijanie ekonomii współdzielenia.

Innowacyjne rozwiązania – ławki solarne
Proponujemy zamontować w mieście, zwłaszcza na terenach zielonych, ławki solarne z możliwością ładowania sprzętów elektronicznych, z dostępem do Internetu przez WiFi i stojakiem na rowery. Przez porty ładowania będzie można również uzupełnić energię w rowerach elektrycznych, zwłaszcza tych z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych.

Punkty ładowania samochodów elektrycznych
Trudno być stolicą innowacji, nie idąc z duchem czasu i postępem technologicznym. Rzeszów przystąpił do projektu elektromobilności i dlatego kluczowe znaczenie ma stworzenie możliwie jak największej ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych. Jeżeli rząd nie dofinansuje tego pomysłu, to należy znaleźć inwestorów zewnętrznych, którzy chętnie uruchomią takie punkty w naszym mieście. Kiedy powstaną, może to skłonić mieszkańców do zakupu pojazdów elektrycznych, co bezpośrednio wpłynie na jakość powietrza w mieście.

Ekologia i czyste powietrze
Zanieczyszczone powietrze i walka ze smogiem to temat bardzo istotny, niestety zaniedbywany w naszym kraju. Proponujemy instalację większej ilości sensorów powietrza, wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu funduszy na zakup kotłów ekologicznych, rozwój programu elektromobilności w naszym mieście m.in. poprzez wdrażanie pojazdów elektrycznych i sukcesywny montaż stacji ładowania pojazdów.

Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych
Jest to projekt do realizacji zgodnie z możliwościami budżetu. We Wrocławiu funkcjonuje taka wypożyczalnia pod nazwą Vozilla. Posiada 190 elektrycznych samochodów osobowych i 10 typu VAN. W Rzeszowie proponujemy na początek zacząć od mniejszej ilości (ok. 5-10 szt.), a jeżeli będzie zapotrzebowanie to dokupywać kolejne. Szczególnie wygodna jest możliwość wypożyczenia samochodu typu VAN. Zdarza się, że mieszkańcy potrzebują przewieźć większy ładunek, a takie auta wypożycza się na minuty i uruchamia smartfonem.

Bezpłatny dostęp do Internetu
Pragniemy zapewnić mieszkańcom Rzeszowa i turystom bezpłatny dostęp do Internetu. W pierwszej kolejności w centrum i na terenach zielonych, docelowo w całym mieście. Można to zrobić tanio, szybko i nie obciążając budżetu miasta.

Polityka zagraniczna
Poszerzanie współpracy międzynarodowej, zwiększenie liczby miast partnerskich zwłaszcza o te, z którymi mamy bezpośrednie połączenia lotnicze z Rzeszowa (Londyn, Dublin, Monachium i inne), tak aby mieszkańcy naszego miasta mieli np. darmową komunikację miejską w czasie wizyt w tych miastach (jak np. w Bielefeld).

Turystyka
Rzeszów posiada ciekawe atrakcje turystyczne, jednak ich promocja jest zdecydowanie zbyt mała. Przygotujemy kompleksową ofertę turystyczną, interaktywną, z listą wszystkich atrakcji, w kilku językach. Powołany przez miasto touroperator przygotuje ofertę uwzględniającą transport z lotniska, zakwaterowanie, pakiet zniżek w lokalach gastronomicznych, zwiedzanie z przewodnikiem, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych atrakcjach oferowanych przez miasto.

Kultura
Rzeszów jest stolicą innowacji, ale chcielibyśmy, żeby stał się też stolicą kultury. Przynajmniej w Grupie Wyszehradzkiej. W latach 2020-2021 ponownie obejmiemy prezydencję w grupie V4. Położenie naszego miasta na mapie Europy Środkowej, w szczególności zrzeszającej Polskę, Słowację, Czechy i Węgry, a także będące w bliskim sąsiedztwie Ukrainy, posiadając połączenie autostradowe z Niemcami i bogatą sieć połączeń lotniczych, jest całkowicie niewykorzystane zwłaszcza w kontekście kulturalnym. Powinniśmy jak najszybciej zorganizować w Rzeszowie międzynarodowy festiwal muzyczny na miarę Orange Warsaw Festival lub Krakow Live Festival, który na stałe zapiszę się na mapie kulturalnych wydarzeń Europy. Wspomniany wcześniej rzeszowski touroperator miałby za zadanie przygotować kompleksową ofertę dla uczestników festiwalu, zachęcając również do zwiedzenia atrakcji Rzeszowa i Podkarpacia.

Sport
Deklarujemy wsparcie rzeszowskich klubów sportowych, pełną współpracę z Ministerstwem Sportu na rzecz budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy stadionie Resovii. Proponujemy wsparcie niedocenianych dyscyplin sportowych poprzez budowę obiektów treningowych. Będziemy dążyć do jak najszybszej budowy lodowiska miejskiego, a także chcielibyśmy stworzyć w Rzeszowie najwyższą ścianę wspinaczkową w Polsce na wzór Excalibur Tower w Holandii lub Nowa Ruda – Słupiec, na której mogłyby odbywać się międzynarodowe zawody. Jeśli projekt i finanse pozwolą, mogłoby to mieć również charakter wierzy widokowej, jako miejskiej atrakcji turystycznej.

Rozrywka
Stworzymy kino plenerowe, które będzie działało cyklicznie każdego roku. Na każdym osiedlu proponujemy utworzyć strefy grillowe. Uważamy też, że miasto powinno być organizatorem gier miejskich o charakterze historycznym i edukacyjnym.

Tor wyścigowy
Chociaż może się to wydawać jako pomysł absurdalny, uważamy, że inwestycja w tor wyścigowy może być decyzją strategiczną, która przyniesie olbrzymie korzyści dla miasta i całego regionu. Byłoby to miejsce przede wszystkim dla fanów motoryzacji, ale również obiekt, gdzie mogłyby się odbywać zawody kartingowe, szkolenia z doskonalenia jazdy, różnego typu wydarzenia sportowe np. wyścigi rowerowe, a także imprezy dla najmłodszych, jak choćby wyścig samochodów napędzanych siłą mięśni (w stylu Settrington Cup). Tor zostałby zlokalizowany na obrzeżach miasta, z dala od zabudowy rodzinnej, w okolicy autostrady lub innym miejscu, wskazanym po konsultacji ze środowiskiem zrzeszającym zwolenników budowy toru. Dla imprez odbywających się na torze o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym jak mistrzostwa, rzeszowski touroperator również byłby odpowiedzialny za przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej dla turystów odwiedzających Rzeszów w związku z tym wydarzeniem.

Usprawniona komunikacja miejska
Z przeprowadzonej przez nas ankiety wśród mieszkańców Rzeszowa wynika, że dotarcie do centrum miasta w godzinach 10:00-14:00 jest utrudnione, ponieważ najczęściej kursuje jeden autobus na godzinę. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców obrzeży miasta i terenów niedawno przyłączonych. Przy użyciu nowoczesnych technologii zmodernizujemy kursy linii autobusowych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Informację o potrzebie kursu każdy rzeszowianin będzie mógł zgłosić przez aplikację mobilną. Wdrożymy elektryczne autobusy bezzałogowe, które z powodzeniem funkcjonują w Holandii. Producentem jest np. firma 2getthere (2getthere.eu) lub Local Motors, która produkuje model Olli, ale będzie dla nas ważne, aby były to autobusy produkowane w Polsce.

 

 

Darmowy parking dla mieszkańców Rzeszowa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy numer telefonu jest zarejestrowany i przypisany do konkretnego użytkownika. W bazie mieszkańców naszego miasta wystarczy podać swój numer telefonu, z którego korzystamy przy mobilnych płatnościach za parkowanie w strefach płatnego parkowania. Osoba zameldowana w Rzeszowie będzie miała możliwość np. przez pierwsze 5 godzin w miesiącu parkować pojazd za darmo. To zachęci mieszkańców naszego miasta do rozliczania się z podatków w naszym mieście, a tym samym poprawi kondycje finansową budżetu i zwiększy możliwości inwestycyjne.

Rozwiązania lokalne
Wydłużenie lewoskrętu z ul. Warszawskiej w ul. Staromiejską.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Niemena i zaproponowanie nowych, lepszych rozwiązań dla mieszkańców osiedla Franciszka Kotuli, w szczególności ul. Krajobrazowej, zgodnie z wolą mieszkańców.
Budowa wielopoziomowego parkingu na osiedlu Nowe Miasto.
Rozważenie budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Szopena, obok III Liceum Ogólnokształcącego.

Nowoczesne technologie i wygoda mieszkańców
Mamy XXI wiek. Smartfony towarzyszą nam cały czas i to właśnie dzięki nim, przy użyciu nowej, miejskiej aplikacji mobilnej każdy mieszkaniec będzie mógł szybko zgłosić dziurę w drodze, niedziałające oświetlenie, potrącone zwierzę, uszkodzony znak, zniszczony przystanek autobusowy lub zlecić odbiór odpadów komunalnych np. starych mebli. Dzięki aplikacji będzie mógł szybko wezwać pomoc służb ratunkowych, dowiedzieć się o wydarzeniach kulturalnych w mieście, a także otrzyma ostrzeżenia z Regionalnego Systemu Ostrzegania np. o zbliżających się nawałnicach lub zwiększonych opadach śniegu. Dzięki aplikacji będzie też można zagłosować na zadania w budżecie obywatelskim i oddać swój głos na propozycje Prezydenta i Rady Miasta. Wzmocnimy rolę konsultacji społecznych, które będą się odbywać na początku procesu inwestycyjnego, a nie w trakcie jego trwania. W ten sposób każdy będzie mógł uczestniczyć na bieżąco w rozwoju miasta.

e-Administracja
Przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, każdy mieszkaniec Rzeszowa będzie mógł załatwić 90% spraw przez Internet, w szczególności przy użyciu aplikacji mobilnej. Jest to możliwe m.in. dzięki integracji z Profilem Zaufanym eGO. To wygoda dla rzeszowian i ułatwienie pracy urzędnikom.

Dwuzmianowy tryb pracy Urzędu Miasta
To rozwiązanie sprawi, że urząd będzie bardziej dostępny dla mieszkańca. Proponujemy pierwszą zmianę np. od godz. 7:00 do 15:00, a drugą od 10:00 do 18:00. Dla mieszkańca Rzeszowa urząd będzie czynny od 7:00 do 18:00, natomiast przy innowacyjnym rozwiązaniu, urzędnik będzie miał bardziej elastyczne godziny pracy i wystarczy, że tylko raz w miesiącu przyjdzie do pracy na drugą zmianę, a to wystarczy by cały urząd działał sprawnie.

Rozbudowa infrastruktury rowerowej
Zwiększenie integracji ze szlakiem Green Velo, poprawa bezpieczeństwa ścieżek rowerowych, stworzenie kontrapasów w miarę możliwości. Organizacja akcji informacyjnych mających na celu poprawienie świadomości współużytkowania dróg i podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Dążenie do uspokojenia ruchu w newralgicznych punktach jako element integracji kierowców i rowerzystów.

Plac dla food trucków
Jedzenie z ciężarówek stało się naturalną częścią lokalnej gastronomii. Proponujemy stworzenie dla food trucków placu w okolicy terenów zielonych nad Wisłokiem. W ciągu tygodnia pojazdy najczęściej działają w okolicy budynków rzeszowskich firm, a w weekend mogłyby wszystkie parkować w jednym miejscu i oferować swoje produkty mieszkańcom miasta. Do tego małe zaplecze sanitarne, kilka stolików i strefa gotowa.